La reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans

Una de les grans notícies amb les quals tanquem l’any 2018, és la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). El 19 de desembre es va publicar al Boletín Oficial del Estado el Reial decret 21/018, on s’imposen unes mesures urgents pel que fa a l’habitatge i el lloguer. Els canvis que aquestes modificacions porten, considerem que tindran importants efectes en el mercat immobiliari. Raó per la qual, des de Apialia, et comentarem els aspectes més rellevants.

Pel que fa a la durada màxima dels contractes, torna a imposar-se el límit de 5 anys en el cas que l’arrendador sigui una persona física o 7 si és jurídica. Les renovacions es realitzaran per períodes anuals. En el cas que, complert aquest temps, no es notifiqués la terminació del contracte abans dels 30 dies previs a la data determinada, aquest es renovarà per 3 anys més.
En el cas que l’arrendatari, requerís l’habitatge per a ús propi o per a algun familiar de primer grau, s’haurà de notificar amb dos mesos d’antelació. Si després d’aquesta mesura, no s’ocupés l’habitatge en un termini màxim de 3 mesos, l’antic arrendador podrà reintegrar-se en l’habitatge per un termini de 5 anys.

Quant a la renda a abonar, no s’estableix un límit i podrà ser revisada segons els pactes entre les parts. No obstant això l’índex que s’utilitzi, no podrà superar a l’IPC per a contractes de renda reduïda. Si es realitzessin obres de millora, no es podrà incrementar el valor de la renda a abonar, tret que la durada del contracte sigui superior a 5 o 7 anys, en aquest cas, es podrà elevar el que resulti d’aplicar el capital invertit a l’interès legal, augmentat en tres punts. No obstant això, no pot superar el 20% de la renda.
L’arrendador podrà exigir el pagament d’un mes de fiança en el cas que la propietat a arrendar sigui un habitatge i dos en la resta de supòsits.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *