Impostos en venda: així funciona la legislació immobiliària a Espanya

Entre tot el procés i paperassa necessària a l’hora de vendre una propietat, existeixen alguns punts que són primordials i que no hem d’oblidar. Els impostos, per descomptat, entren en aquesta categoria. D’acord amb el sistema tributari espanyol, les propietats immobiliàries i les operacions realitzades amb elles, estan subjectes a una sèrie d’impostos, directes i indirectes, que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar qualsevol transacció.

En el cas de les vendes, per començar, existeixen tres impostos locals que has de pagar, d’ells únicament l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és obligatori, i els altres depèn de si l’Ajuntament considera pertinent cobrar-los. L’IBI és calculat per l’Estat a través del Cadastre, i és l’Ajuntament qui decideix el percentatge que s’aplica a aquesta valoració. A més d’aquest, estan també l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). El primer és pagat únicament quan és acordat en el Ple de l’Ajuntament, o en el cas de transmissions o herències. El segon és recaptat després de concedir-se una llicència.

D’altra banda, a part dels locals, existeixen també impostos cedits a les comunitats autònomes i altres gestionats per l’Estat. Els primers inclouen l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i els Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

En el cas dels estadales, es troben l’Impost de societats (IS), l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Gravamen Especial sobre Béns Immobles de les Entitats no Residents i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Pel que fa a l’últim, és important citar que la venda d’una casa ha de ser declarada el següent any després de la transacció, i el seu import dependrà de si representa un guany o una pèrdua en el patrimoni. Si arribés a tractar-se d’una persona major de 65 anys, no és necessari aquest pagament, ni una justificació per implementar els diners obtinguts en la compra d’una nova propietat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *